Artikel 1: Definities
1.1 Wanneer in deze voorwaarden gesproken wordt over Airboss dan wordt hiermee bedoeld: Airboss Skydiving: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 57370508.
1.2 Klant: de natuurlijke of- rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3 Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op overeenkomsten en leveringen van Airboss zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deze voorwaarden dan zijn deze voor Airboss alleen bindend indien en voor zover deze door Airboss uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, dan zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
2.4 Airboss  is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
2.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering” worden hieronder zowel zaken als het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan.

Artikel 3: Boekingsprocedure
3.1 De reisovereenkomst komt tot stand door acceptatie van Airboss van een schriftelijke, telefonische of elektronische inschrijving door de deelnemer. Het boekingsformulier dient volledig en correct ingevuld te worden. Boekingen kunnen uitsluitend rechtstreeks bij Airboss plaatsvinden.

Wanneer met meerdere personen geboekt wordt, is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Bij boekingen van een minderjarige reiziger moet de inschrijving voorzien zijn van een handtekening van een ouder of voogd.

Artikel 4: Betaling
4.1 Na ontvangst van de factuur en boekingsbevestiging dient binnen 10 dagen de verschuldigde aanbetaling op de reissom voldaan te worden via overmaking op rekening van Airboss, ING Schakhaar, rekeningnummer NL96 INGB 0008485695. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in het bezit van Airboss te zijn.

Bij boekingen binnen 6 weken voor de vertrekdatum dient direct de gehele reissom voldaan te worden. Wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan, heeft Airboss het recht de inschrijving op te zeggen, zonder dat dit betekent dat de reiziger gevrijwaard is van de boekingsverplichting.

Wanneer men aan de betalingsverplichting voldaan heeft, ontvangt men uiterlijk 2-4 weken voor vertrek de benodigde reispapieren, specifieke informatie, adressen, etc. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Mocht de cursus / reis / accommodatie al volgeboekt zijn, dan krijg je daarvan bericht.

Artikel 5: Annulering opleiding of arrangement door de deelnemer
5.1  De deelnemer wordt aangeraden een annuleringskosten verzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.
5.2 Annulering door de deelnemer van de opleiding of arrangement kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum waarop Airboss de annuleringsbrief ontvangt, geldt als datum van annulering. Indien er een opleiding of arrangement wordt geannuleerd is de deelnemer annuleringskosten verschuldigd.

a) Voor vliegtickets wordt geen restitutie gegeven zodra de betreffende vliegtickets zijn geboekt
b) In alle andere gevallen gelden de volgende annuleringskosten en termijnen:

 • Annuleringen tot 42 dagen voor de vertrekdag: 20% van de opleiding of arrangement.
 • Annuleringen vanaf de 42ste dag tot 14de dag voor de vertrekdag: 50% van de opleiding of arrangement.
 • Annuleringen vanaf de 14de dag tot de 5de dag voor de vertrekdag: 75% van de opleiding of arrangement.
 • Annuleringen vanaf de 5de dag tot de vertrekdag of later: de gehele opleiding of arrangement.

Artikel 6: Annulering busreis door de deelnemer
6.1 Annulering door de deelnemer van de busreis kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum waarop Airboss de annuleringsbrief ontvangt, geldt als datum van annulering. Indien er een reis wordt geannuleerd is de reiziger annuleringskosten verschuldigd.

 • Annuleringen tot 42 dagen voor de vertrekdag: 20% van de reissom
 • Annuleringen vanaf de 42ste dag tot 14de dag voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
 • Annuleringen vanaf de 14ste dag tot de 5de dag voor de vertrekdag: 75% van de reissom
 • Annuleringen vanaf de 5ste dag tot de vertrekdag of later: de gehele reissom.

 • Artikel 7: Reisverzekering
  7.1 De deelnemer is verplicht over een reisverzekering te beschikken die risicosporten, zoals parachutespringen, dekt! Deze verplichting, die Airboss stelt, dient uitsluitend ter bescherming van de deelnemer (vanwege hoge medische, S.O.S. of transportkosten).

  Artikel 8: Opleiding
  8.1 De opleiding voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Basis Veiligheids Reglement (BVR), dat door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) is vastgelegd.

  Artikel 9: Geldigheid
  9.1 De geldigheid van de cursus is een jaar na aanvang van de opleiding.

  Artikel 10: Prijzen
  10.1 Sprongen zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar.
  10.2 Freefall sprongen (levels) die moeten worden overgedaan en die buiten het pakket vallen komen voor eigen rekening.
  10.3 Airboss houdt zich het recht voor door veranderingen in brandstof en/of landingsprijzen toeslagen te berekenen.
  10.4 Packjobs van de parachute na de AFF opleiding zijn voor eigen rekening.
  10.5 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.

  Artikel 11: Arrangement
  11.1 Airboss is niet aansprakelijk indien de deelnemer, op de locatie, niet aan (delen van) het vooraf geboekte arrangement kan deelnemen. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
  11.2 Arrangementen zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar.

  Artikel 12: Restitutie
  12.1 De opleidingskosten worden niet gerestitueerd. Alleen de waarde van de overgebleven sprongen  kan worden vergoed. Deze vergoeding kan slechts plaatsvinden op medische indicatie. Het verzoek om restitutie moet schriftelijk worden gedaan.Bij het verzoek moet een verklaring zijn gevoegd van de arts, die je medisch voor het parachutespringen heeft gekeurd. Uit deze verklaring moet blijken, dat je om medische redenen minimaal 2 jaar niet in staat zult zijn het parachutespringen te beoefenen.
  12.2 Heeft de deelnemer reeds het inschrijfgeld voldaan, maar wordt hij vervolgens medisch niet goedgekeurd voor parachutespringen dan wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

  Artikel 13: Aansprakelijkheid
  13.1 Aansprakelijkheid van Airboss jegens klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen is uitgesloten.

  Artikel 14: Overmacht
  14.1 In geval van overmacht is Airboss niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij klant ontstane schade.
  14.2 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

  Artikel 15: Slotbepalingen
  15.1 Airboss, haar personeel en een ieder die op welke wijze dan ook, bij de activiteiten van Airboss betrokken is, respectievelijk daaraan op enigerlei wijze bijdragen, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en schadeclaims, in welke vorm ook, ontstaan tijdens of ten gevolge van het beoefenen van het parachutespringen. Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het uitvoeren van een parachutesprong en het parachutespringen in het algemeen.
  15.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  15.3 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit de door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.